در این شماره بخوانید:

 • سرمقاله
 • مکبِدِغ - قسمت دوم
 • قیدار
 • تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
 • پرونده ویژه: رویداد مسافر صفر
  •    هم نامه‌ی نانوشته خوانی
  •    ماشین‌ها
  •    سیستم‌های پیچیده
  •    ترکیبیات
  •    گفتند عدالت را می‌شناسند، دروغ می‌گفتند!

 


ارسال نظر  نظرات