در این شماره بخوانید:

 • سرمقاله
 • کدام بهار؟
 • داستان من و مریم
 • مفاهیم تربیتی پاندای کنگفوکار
 • جرعه‌ای نجوم و مثلثات با خواجه نصیر
 • ابررسانایی، یک رساله‌ی درخشان
 • مکبِدِغ
 • یادگیری ماشین
 • زهی مراتب خوابی که به ز بیداری‌ست...

 


ارسال نظر  نظرات