در این شماره خواهیم خواند :

 • سرمقاله
 • عینک
 • آن را که صبر نیست محبّت نه کار اوست
 • معرفی فیلم
 • خمیربازی
 • رمزنگاری
 • دو معمّا و یک نکته
 • پرونده ویژه: کرونا

            از پس ظلمت بسی خورشید‌هاست
            این رهگذار پرآشوب!
            یک اپیدمی
            من و مریم

 • رستانامه

            روایتی از هم‌صحبتی با یک معلّم
            حلقه‌ها


ارسال نظر  نظرات