با اخبار رستا همراه باشید!

نشریه نیم‌خط
گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی هفت
۱۴۰۰-۱۰-۰۵ ۱۹:۵۴

جای آسایش چه می‌جویی رهی در ملک عشق/ موج را آسودگی در بحر بی‌پایاب نیست

ادامه مطلب ...
گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی شش
۱۴۰۰-۰۴-۱۹ ۱۸:۳۱

گردباد وادی حیرت ز منزل غافل است/ راه کوی لیلی از مجنون سرگردان مپرس

ادامه مطلب ...
گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی پنج
۱۴۰۰-۰۲-۱۹ ۱۶:۲۹

چون آب روان می‌گذرد عمر و تو غافل/ ای وای درین قافله گر فاصله بودی

ادامه مطلب ...
گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی چهار
۱۳۹۹-۱۲-۲۲ ۱۲:۳۲

هان تا ننهی پای در این راه ببازی/ زیرا که در این راه بسی شیب و فراز است

ادامه مطلب ...
گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی سه
۱۳۹۹-۱۲-۲۱ ۲۱:۵۲

اگر ز اهل دلی باش در سفر دایم/ که نقطه از حرکت صد کتاب گردیده است

ادامه مطلب ...
گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی دو
۱۳۹۹-۱۲-۲۱ ۲۱:۴۳

دست ما گیرد مگر در راه عشقت جذبه‌ای/ ورنه پای ما کجا وین راه بی‌پایان کجا

ادامه مطلب ...
گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی یک
۱۳۹۹-۱۲-۲۱ ۲۱:۳۶

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس/ خود راه بگویدت که چون باید رفت

ادامه مطلب ...
گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی نیم
۱۳۹۹-۱۲-۲۱ ۲۱:۲۷

نفسی بیا و بنشین سخنی بگوی و بشنو

ادامه مطلب ...
گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی صفر
۱۳۹۹-۱۲-۲۱ ۲۱:۱۸

همتم بدرقه‌ی راه کن ای طائر قدس/ که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

ادامه مطلب ...