هسته‌ی چهارم

سید پوریا فاطمی
مدیر
ارشد مخابرات، دانشگاه صنعتی شریف
فاطمه نیکوکار
مسئول انسانی
مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید علیرضا هاشمی
مسئول توسعه
مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
ریحانه قنبری
مسئول رسانه
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
نونا رجبی
مسئول علمی
دکتری علوم کامپیوتر، دانشگاه KTH

هسته‌ی سوم

سید سروش رضوی
مدیر
ارشد رباتیک، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا بانشی
مسئول توسعه
مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
ارغوان رضوانی
مسئول علمی
مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
محمد صادقی
مسئول انسانی
مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
محمد مهدی مرادی
مسئول رسانه
مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

هسته‌ی دوم

سید پوریا فاطمی
مسئول علمی
ارشد مخابرات، دانشگاه صنعتی شریف
سینا ریسمانچیان
مدیر
مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
نیلوفر لطیفیان
مسئول رسانه
ارشد کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
امین بهجتی
مسئول انسانی
ارشد هوش‌مصنوعی، دانشگاه صنعتی شریف
فائزه لباف
مسئول توسعه
علوم داده، دانشگاه خاتم

هسته‌ی اول (هیأت مؤسس)

علیرضا شفیعیون
مدیر هسته
فلسفه، دانشگاه تهران
فائزه لباف
مسئول روابط عمومی و مستندات
علوم داده، دانشگاه خاتم
عرفان فرهادی
مسئول مالی
مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
سینا ریسمانچیان
مسئول انسانی
مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف