اعضای هسته‌ مرکزی

ارغوان رضوانی
مسئول علمی
دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
محمد مهدی مرادی
مسئول رسانه
دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
سید سروش رضوی
مدیر
دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا بانشی
مسئول توسعه
فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
محمد صادقی
مسئول انسانی
دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

تماس با ما